Konkurs dla nauczycieli "MS Piłsudski"

Zaprosiliśmy nauczycieli do udziału w konkursie na najciekawszy scenariusz zajęć lekcyjnych oparty na platformie o transatlantyku MS "Piłsudski". Platforma znajduje się pod adresem www.mspilsudski.pl

Konkursowe jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

NAGRODY:
  1. Monika Rejtner za scenariusz „Ania z MS Piłsudski”
  2. Zofia Charyło za scenariusz „Niezwykła podróż”
  3. Sabina Piłat za scenariusz „Rejs MS Piłsudski”
WYRÓŻNIENIA:
  1.  Anna Janina Kloza za scenariusz "Lata dwudzieste, lata trzydzieste/kiedyś do wzruszeń będą pretekstem"
  2.  Marcin Gostkowski za scenariusz „”MS Piłsudski jak przykład osiągnięć II Rzeczpospolitej na polu techniki i sztuki”

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody! 

Poniżej publikujemy regulamin konkursu. Opiekunką konkursu była Monika Marciniak: edukacja@konceptkultura.pl

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym!

Zespół Fundacji Koncept Kultura

 

REGULAMIN KONKURSU

na scenariusz lekcji/zajęć z wykorzystaniem zasobów platformy www.mspilsudski.pl.

ORGANIZATORZY

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Koncept Kultura z siedzibą w Milanówku, ul. Inżynierskiej 13/15 m.14.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, rodzaj nagród i sposób ich przyznawania.

CELE KONKURSU

1. Popularyzowanie wiedzy o historii rozwoju II Rzeczpospolitej na przykładzie transatlantyku MS Piłsudski.

2. Zapoznanie pedagogów z zasobami platformy www.mspilsudski.pl.

3. Dzielenie się pomysłami na interdyscyplinarne prezentowanie treści historycznych.

TEMAT

Zadaniem konkursowym jest napisanie scenariuszy lekcji lub zajęć bibliotecznych zainspirowanych materiałami zamieszczonymi na stronie www.mspilsudski.pl.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich typów szkół oraz  pracowników bibliotek. Udział w nim jest bezpłatny.

Uczestnik dokonuje zgłoszenia, przesyłając scenariusz na adres email: edukacja@konceptkultura.pl.

Przedmiotem konkursu jest scenariusz lekcji z wykorzystaniem zasobów platformy www.mspilsudski.pl, możliwy do przeprowadzenia podczas jednostki lekcyjnej (45 minut).

Jeden uczestnik może przesłać 1 pracę.

PRACE KONKURSOWE

1. Prace konkursowe muszą być przygotowane samodzielnie.

2. Scenariusz musi być opatrzony danymi kontaktowymi autora (imię i nazwisko, adres email, adres korespondencyjny domowy, lub miejsca pracy – na który ma zostać przesłana nagroda).

3. Wymagania techniczne: objętość – do 3 stron A4 (5400 znaków), prace wyłącznie w wersji elektronicznej (dokument WORD lub pdf).

4. Scenariusz powinien zawierać:

- informacje o wieku i liczbie uczestników

- wykaz materiałów dydaktycznych do zajęć

- opis sposobu wykorzystania zasobów z platformy www.mspilsudski.pl.

TERMINARZ KONKURSU

ogłoszenie konkursu: 11 grudnia 2018

nadsyłanie prac: do 24 grudnia 2018

ogłoszenie wyników: do 31 grudnia 2018.                         

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

W konkursie zostaną przyznane cztery nagrody rzeczowe w postaci czytnika książek (KINDLE).

JURY (wybrane przez organizatorów konkursu) wybierze najlepsze scenariusze według następujących kryteriów:

– zastosowanie innowacyjnych metod, oryginalność,

- wykorzystanie środków zasobów platformy,

– dostosowanie scenariuszy do grupy wiekowej.

Ocena będzie wynikiem analizy i subiektywnego odczucia Jury.

Ocena jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji.

Nagrody zostaną przesłane do laureatów za pośrednictwem kuriera na wskazany w zgłoszeniu adres.

OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem Fundacji Koncept Kultura praw autorskich do utworu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby spokrewnione z członkami Komisji Konkursowej.

Każdy uczestnik konkursu może  zwrócić się do organizatora konkursu o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu pisząc na adres email: edukacja@konceptkultura.pl

Dokumentacja związana z przeprowadzonym Konkursem będzie przechowywana przez okres roku od daty wyłonienia laureatów Konkursu, poza dokumentacją, która zgodnie z przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres.

Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Fundację Koncept Kultura danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Nasze doświadczenie

Projekty, w realizacji których uczestniczyliśmy jako pracownicy i współpracownicy różnych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych:

MS Piłsudski – pływająca ambasada polskiej kultury

Pomysł projektu: Anna Osiadacz, Zygmunt Fit

W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości udostępniliśmy największą na świecie interaktywną platformę internetową poświęconą transatlantykowi. MS Piłsudski - duma II RP, stał się osią narracji o historii polskiej kultury, gospodarki i rozwoju państwowości po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. 

więcej >>

Konkurs dla nauczycieli "MS Piłsudski"

Zaangażowani: Anna Osiadacz, Monika Marciniak, Zygmunt Fit

Zaprosiliśmy nauczycieli do konkursu na najciekawszy scenariusz zajęć lekcyjnych oparty na stworzonej przez naszą fundację platformie o transatlantyku MS "Piłsudski". 

więcej >>

Zanurz się w historię! Misja Gdynia-Milanówek

Zaangażowani: Anna Osiadacz, Zygmunt Fit, Małgorzata Krasna-Korycińska, Urszula Kokoszka, Nina Pietrzak, Alina Zielińska

Innowacyjny program edukacyjny łączy lokalną i "wielką" historię Polski. Jest pomostem między Milanówkiem a Gdynią - społeczności obu miast poznają siebie i swoją historię. Dzięki technologii Virtual Reality poznajemy najwspanialszy polski transatlantyk i jego patrona. Młodzież tworzy tryptyk niepodległościowy i wirtualny spacer postaci sprzed stu lat.

więcej >>

Mobilny fotoplastykon podróżuje po Polsce

Zaangażowani: Anna Osiadacz, Zygmunt Fit, Małgorzata Krasna-Korycińska, Narodowe Archiwum Cyfrowe

Zbudowany przez nas jedyny w Polsce mobilny fotoplastykon wędruje po parkach, rynkach i deptakach, prezentując polskie miejscowości i ich historię sprzed 100 lat w technologii 3D. Dostępnych jest 5 stanowisk ze stereoskopami, przez które widzowie zaglądają do wnętrza fotoplastykonu i podziwiają 25-50 archiwalnch zdjęć. W każdej miejscowości czeka inna wystawa. 

więcej >>

Multimedialna mobilna wystawa "Drogi do Niepodległej"

Zaangażowani: Anna Osiadacz i Zygmunt Fit jako pracownicy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Mobilna wystawa plenerowa z okazji wydania serii monet na 100-lecie odzyskania niepodległości. Wystawa opowiada o drodze do niepodległości Józefa Piłsudskiego. Jej atrakcją są archiwalne zdjęcia Marszałka przygotowane w technologii 3D, filmy, słuchowiska oraz nagrania ludzi kultury i mediów opowiadających czym jest dla nich niepodległość. Dostępna jest także wersja wirtualna wystawy. 

więcej >>

Polskie Tradycje - platforma z grami online

Zaangażowani: Anna Osiadacz, Małgorzata Krasna-Korycińska dla Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce.

Multimedialna platforma z grami edukacyjnymi online, łącząca zdobywanie wiedzy z zabawą. Platforma jest uzupełnieniem dwóch projektów realizowanych w ramach LGD ZIemia Chełmońskiego. Zawiera gry i quizy utrwalające wiedzę związaną z polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi oraz obrazami Józefa Chełmońskiego.

więcej >>

Milanowski Inkubator Aktywności 60+

Zaangażowani: Anna Osiadacz dla Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Projekt mający na celu aktywizację seniorów z Milanówka składał się z następujących aktywności: "Feeria jesiennych barw" – piękno, zdrowie i aktywność fizyczna, trening pamięci dla seniorów, "Mój przyjaciel komputer", kurs dziennikarski "Seniorzy w mediach" oraz Targi Aktywności 60+ - targi pomysłów na aktywność senioralną, prezentację ofert pracy dla seniorów oraz prezentację organizacji, instytucji oraz lokalnych firm proponujących zajęcia dla seniorów.

Program Milanowscy Seniorzy XXI wieku

Zaangażowani: Anna Osiadacz dla Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Interdyscyplinarny projekt aktywizujący milanowskich seniorów. W jego skład wchodził kurs komputerowy, wykłady na temat zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia, jak również różne formy aktywności fizycznej: gimnastyka, taniec, joga, automasaż, a także zajęcia z psychologiem i porady prawnicze na tematy zgłaszane przez seniorów.  

3 filary - model współpracy międzysektorowej

Zaangażowani: Anna Osiadacz dla Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych „Obiektyw”

Projekt dotyczy upowszechniania idei partnerstwa międzysektorowego. W jego skład weszły warsztaty obywatelskie, konferencje, forum, stworzenie platformy internetowej ułatwiającej kontakt między sektorami prywatnym, publicznym i społecznym, a także stworzenie modelu współpracy międzysektorowej dla powiatu grodziskiego.

ZOOM na domy kultury - partycypacja społeczna

Zaangażowani: Anna Osiadacz jako dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury.

Partycypacyjne tworzenia strategii rozwoju domu kultury w Milanówku. Projekt realizowany we współpracy z TIT "ę" w ramach Milanowskiego Centrum Kultury. Jego celem było stworzenie warunków, w których mieszkańcy będą mogli podjąć dialog z lokalną władzą na temat kształtu ich domu kultury oraz opracować strategię jego działania. Elementy programu to warsztaty oraz badania jakościowe mieszkańców Milanówka.

więcej >>

Blog Kuchnia Ziemi Chełmońskiego

Zaangażowani: Małgorzata Krasna-Korycińska jako właścicielka Archeoconcept.

Blog poświęcony kuchni regionalnej sprzed ponad wieku. Obszar zainteresowania to ziemie powiatu grodziskiego, terenu na którym żył i tworzył Józef Chełmoński. Zbieranie informacji w terenie od seniorów, archiwizowanie zdjęć, zapisków, zbieranie i rekonstuowanie przepisów. Popularyzacja wyników - w formie wpisów na blogu, degustacji w trakcie imprez plenerowych (mi. Kuklówce, Grodzisku Maz., Milanówku).

więcej >>

Wystawa w skansenie "Grodzisko" w Grudusku

Zaangażowani: Małgorzata Krasna-Korycińska jako właścicielka Archeoconcept.

Przygotowanie wystawy, wykonanie strojów z epoki, aranżacja sceny historycznej. Projekt wymagał prac budowlanych, dostarczenia specjalistycznego oświetlenia i gablot muzealnych zgodnych z wymogami konserwatorskimi, opracowania graficznego map i podpisów oraz aranżacji sceny "Z wizytą u komesa grodu". Dostarczono także stroje szyte na miarę dla przewodników.

więcej >>

Gody, idą gody - kultywowanie tradycji polskich

Zaangażowani: Anna Osiadacz i Małgorzata Krasna-Korycińska dla Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce.

Żywa lekcja historii, konkurs, warsztaty. Wydarzenie miało na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z tradycjami związanymi z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia, podtrzymywanie tych tradycji i zwyczajów oraz łączenie ich z nowoczesnymi środkami przekazu, które wzbudzają zainteresowanie młodych odbiorców. W jego ramach przeprowadzono żywe lekcje historii, warsztaty, gry multimedialne, konkursy oraz spotkania międzypokoleniowe.

więcej >>

Noc Kupały - kultywowanie polskich tradycji

Zaangażowani: Anna Osiadacz i Małgorzata Krasna-Korycińska dla Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce.

Kultywowanie tradycji polskich. Noc Świętojańska - Noc Kupały. Całodniowe wydarzenie,miało na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z tradycjami związanymi z obchodzeniem Nocy Kupały, podtrzymywanie tradycji i zwyczajów słowiańskich poprzez gry i zabawy. W ramach projektu przeprowadzono żywe lekcje historii, konkursy oraz spektakl Eclipse w wykonaniu międzypokoleniowej grupy teatralnej T-Art.

więcej >>

Flashmob z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Zaangażowani: Anna Osiadacz i Zygmunt Fit jako pracownicy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Niezwykły flash mob w Złotych Tarasach w Warszawie inaugurował akcję Mamy Niepodległą! 2014. Centrum Warszawy zapełniło się postaciami sprzed stu lat. Zaskoczeni przechodnie, zapraszani przez aktorów i rekonstruktorów do wspólnego świętowania, śpiewali i składali sobie życzenia z okazji odzyskania niepodległości. Wszystko rejestrowane było na żywo przez kamery rozmieszczone w kilku punktach.

więcej >>

Festiwal Otwarte Ogrody w Milanówku

Zaangażowani: Anna Osiadacz jako dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury.

Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju historycznych miast ogrodów. W trakcie festiwalu mieszkańcy Milanówka otwierają swoje ogrody i zapraszają gości na organizowane w nich wydarzenia związane z kulturą, historią i lokalnym dziedzictwem. Efektem jest angażowanie, edukacja społeczności i pobudzanie kreatywnego myślenia o najbliższym otoczeniu. 

więcej >>

"Mamy Niepodległą!" - akcja społeczna

Zaangażowani: Anna Osiadacz i Zygmunt Fit jako pracownicy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Akcja społeczna promująca radosny sposób obchodzenia Narodowego Święta Niepodległości. Polega na bezpłatnym wysyłaniu życzeń do bliskich i znajomych z okazji Narodowego Święta Niepodległości za pomocą tradycyjnej kartki pocztowej oraz elektronicznie, dzięki dedykowanej akcji aplikacji internetowej i na smatrfony. Do akcji co roku przyłączają się tysiące Polaków.

więcej >>

Ogólnopolski Zjazd Rodzin i Przyjaciół Legionów

Zaangażowani: Anna Osiadacz i Zygmunt Fit jako pracownicy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Wydarzenie nawiązujące do 75. rocznicy ostatniego Zjazdu Legionistów,  który odbył się w sierpniu 1939. Całodniowe wydarzenie poświęcone historii Legionów Polskich, w tym spotkania, autorskie odczyty, uliczny happening, gra miejska, wystawa plenerowa, koncert, wspólne śpiewanie pieśni legionowych oraz punkty informacji historycznej, gdzie każdy mógł sprawdzić czy jego bliscy służyli w Legionach.

więcej >>

Wystawa i słuchowisko "Każdy się liczy"

Zaangażowani: Anna Osiadacz i Zygmunt Fit jako pracownicy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Wystawa plenerowa, wzbogacona przez słuchowisko oparte na wspomnieniach legionistów. Opowieść o żołnierzach Legionów, ich walce, odwadze, miłości do ojczyzny, a także codzienności życia poza pierwszą linią frontu oparta na pamiętnikach i listach, ilustrowana była wielkoformatowymi zdjęciami archiwalnymi. Wewnątrz boksów wystawowych widz oglądał zdjęcia sprzed 100 lat przygotowane na potrzeby projektu w technologii 3D. 

więcej >>

Koncert z okazji 100-lecia Legionów Polskich

Zaangażowani: Anna Osiadacz jako kierownik działu promocji w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Koncert piosenek legionowych w aranżacjach Włodzimierza Korcza na rynku w Kielcach. Koncert z okazji 100-lecia Legionów z udziałem  Alicji Majewskiej, Hanny Śleszyńskiej, Doroty Osińskiej, Zbigniewa Wodeckiego, Roberta Rozmusa i Piotra Gąsowskiego obejrzało ponad 5000 osób. Koncert prowadził Artur Andrus przybliżając publiczności liczne anegdoty legionowe i żurawiejki. 

więcej >>