Zarząd fundacji

Anna Osiadacz / Prezes zarządu

Absolwentka pedagogiki i psychologii komunikacji mediów na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Stypendystka projektu „International Visitor Leadership Program” realizowanego przez Departament Stanu USA we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Doświadczony menadżer kultury, pomysłodawca i koordynator wielu wystaw, projektów kulturalnych oraz ogólnopolskich akcji edukacyjnych i społecznych. Promotorka współpracy międzysektorowej, którą realizuje w praktyce, łącząc w swoich działaniach potencjał strefy publicznej, prywatnej i społecznej. Organizatorka konferencji i warsztatów na temat współpracy instytucji kultury, samorządów, organizacji pozarządowych i biznesu. 

W ramach dotychczasowych doświadczeń zawodowych projekty realizowała we współpracy z m.in. Sejmem RP, Senatem RP, Kancelarią Prezydenta RP, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Obrony Narodowej, Generalnym Inspektoratem Sił Zbrojnych, licznymi stowarzyszeniami i fundacjami, muzeami i domami kultury, samorządami oraz partnerami biznesowymi, m.in. Bank Zachodni WBK, Poczta Polska S.A.

Od lat działa na rzecz dziedzictwa historycznego i kulturalnego, łącząc nowoczesny, interesujący dla odbiorcy przekaz z tradycyjnymi elementami edukacji. Wieloletni dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury, gdzie wraz z mieszkańcami stworzyła jedną z pierwszych w Polsce w pełni partycypacyjnych strategii rozwoju kultury. W latach 2014-2017 kierownik działu Front of House w Muzeum Józefa Piłsudskiego.

 

Zygmunt Fit / Wiceprezes zarządu

Architekt, grafik, projektant. Studiował na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej.

Współpracował z wiodącą grupą projektową Centrala, m.in. przy nagrodzonej koncepcji na zagospodarowanie terenu wokół Stadionu Narodowego w Warszawie, nagrodzonym projekcie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji dworca głównego we Wrocławiu, wyróżnionym projekcie na siedzibę Sinfonia Varsovia oraz projekcie założeń urbanistycznych dla Muzeum Historii Polski nad tunelem Trasy Łazienkowskiej w Warszawie.

W latach 2009-2017 pracował w Muzeum Józefa Piłsudskiego, w zespole architektonicznym projektującym nowoczesny kompleks muzealno-edukacyjny w Sulejówku oraz tworzył projekty graficzne, multimedialne i mobilne wystawy.

Specjalista w obszarze mobilnych wystaw plenerowych. Jako członek zespołu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku realizował monumentalne wystawy prezentowane w przestrzeni dużych miast polskich, m.in. w 2010 r. mobilną kilkunastometrową kontenerową wystawę plenerową „Wolność. Granice. Moc. Szacunek.” w 75. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego, zlokalizowaną przy Belwederze w Warszawie oraz na rynku we Wrocławiu. Kolejną realizacją była wielkoformatowa wystawa plenerowa „Wojna Światów” w 90. rocznicę wojny Polski z bolszewicką Rosją, zlokalizowana na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Współtworzył także multimedialne wystawy czasowe „Co Pamieta „Milusin” w dworku Milusin i ogrodzie Józefa Piłsudskiego oraz mobilną wystawę plenerową w ramach kampanii społecznej „Każdy się Liczy” na rynku w Kielcach w 2014 r.

Zaprojektował graficznie i konstrukcyjnie mobilną wystawę plenerową „Józef Piłsudski. Drogi do Niepodległej”. Wystawa inaugurowała wydanie serii monet okolicznościowych z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezentowana była w Olsztynie, Wrocławiu, Katowicach, Szczecinie, Lublinie, Grodzisku Mazowieckim, Sulejówku, Bydgoszczy i Rzeszowie.

Rada fundacji

Małgorzata Krasna-Korycińska / Przewodnicząca Rady Fundacji

Archeolog, historyk kulinariów, muzealnik. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego.
W ciągu kilku lat pracy w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie zdobyła szerokie doświadczenie związane z merytorycznym oraz technicznym przygotowywaniem ekspozycji muzealnych, biorąc udział w ich realizacji najpierw z ramienia działu wystaw i popularyzacji, następnie z działu inwentaryzacji. Wykonywała także elementy ekspozycyjne na wystawy: „Troja Sen Henryka Schliemanna”, „Między Mykenami a Bałtykiem”, „Moda Majów”. W ramach obowiązków zawodowych odpowiedzialna za projekt pilotażowy digitalizacji zbiorów Państwowego Muzem Archeologicznego. 
Autorka książek popularnonaukowych „Przy słowiańskim Stole”,  'Wikingowie i Słowianie przy stole”, „Viking and Slavic cousine” oraz licznych artykułów do prasy codziennej, naukowej i popularnonaukowej. Przygotowuje rozprawę doktorską o kulturze kulinarnej we wczesnym średniowieczu.

Właścicielka firmy Archeoconcept zajmującej się realizacją widowisk i inscenizacji historycznymi, animacji kulturalnych, wystawiennictwem oraz wykonywaniem strojów i akcesoriów historycznych i teatralnych. Corocznie prowadzi pokazy dawnych rzemiosł na kilkudziesięciu imprezach plenerowych i inscenizacjach w kraju i za granicą.

W zakresie wystawienniczym oraz warsztatowym współpracuje z licznymi instytucjami kultury min. Muzeum Narodowym, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polski, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Muzeum Archeologicznym i Historycznym w Częstochowie, Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, Muzeum Zamkiem w Malborku, licznymi centrami kultury i skansenami. Autorka kostiumów do licznych filmów naukowych i historycznych, m.in. z cyklu  „Co za historia” oraz w przygotowaniu „1812 When Hell Freezes Over”.

 

Andrzej Pettyn / Członek Rady Fundacji

Dziennikarz, pedagog, popularyzator wiedzy o Milanówku i animator wielu działań na rzecz miasta na niwie kulturalnej, historycznej i wydawniczej. Przez blisko 50 lat pracował w Polskim Radio dla Zagranicy w języku fińskim, polskim i esperanto.

Laureat nagród dziennikarskich krajowych (I nagroda Prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji za popularyzacje kultury polskiej w świecie") i zagranicznych (Wiedeń „za upowszechnienie wiedzy o Polsce, japońska nagroda pokojowa ONISABURO DEGUCHI „za wkład w budowanie porozumienia między narodami w audycjach Polskiego Radia". Z okazji 80-lecia Polskiego Radia w uznaniu osiągnięć w pracy dziennikarskiej Zarząd przyznał mu - Honorową Odznakę Polskiego Radia SA. Ponad 25 lat pracy w środowisku niewidomych, które przyznało mu Honorową Odznakę Polskiego Związku Niewidomych. Przez wiele lat współpracował z polskimi teatrami lalkowymi. W 1986 r. otrzymał nagrodę Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Lalkowych w Zagrzebiu „za całokształt przekładów polskich sztuk lalkowych na jęz. esperanto i popularyzację teatru lalkowego", odznaczenia państwowe, m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski. Specjalizował się w nauczaniu jęz. fińskiego i esperanto (ponad 30 lat członek Akademii Esperanckiej), wydał w tym języku ok. 50 książek, m.in. w Chinach, Japonii, USA i w kilku krajach europejskich).

Współzałożyciel i przez 14 lat prezes Towarzystwa Miłośników Milanówka (obecnie Milanowskie Towarzystwo Letnicze) - organizacji o ogromnym dorobku na polu zgłębiania i promowania tradycji miasta. Przez wiele lat wiceprzewodniczący Rady Miasta Milanówka i Rady Powiatu Grodziskiego. Zainicjował gromadzenie i pozyskiwanie dokumentów poświęconych miastu, jego ludziom i wydarzeniom (sam zgromadził wraz z członkami rodziny ok. 10 000 pozycji). Pozyskane materiały opublikował w kilku książkach, m.in. „Kiedy Milanówek był stolicą..." (1999), „Milanówek - miejsce magiczne" (2005), „Milanówek - informator: historia, ludzie, architektura, przyroda" (2003) i „Milanówek – pamięć i fascynacja” (2014). Za książkę „Milanówek - Mały Londyn" (2004),” otrzymał w 2005 r. nagrodę Polskiego Towarzystwa Historycznego, które zaliczyło ją do najciekawszych książek o Warszawie i Mazowszu w 2004 r.

W latach 1995-2016 zamieścił ok. 2 000 artykułów o Milanówku i ludziach miasta w prasie regionalnej, promował swoje rodzinne miasto w audycjach radiowych i programach telewizyjnych.
Za swoje zaangażowanie w upowszechnianie kultury i regionu wielokrotnie wyróżniony: przez Ministerstwo Kultury i Sztuki odznaką Zasłużonego Działacza Kultury,  przez Powiat Grodziski godnością „Mecenasa Kultury", przez burmistrza Milanówka „Statuetką Milanowskiego Liścia Dębu”; członek honorowy - Mazowieckiego Towarzystwa Kultury, Towarzystwa Finlandia-Polska, Światowego Związku Esperantystów, Polskiego Związku Esperantystów.

 

Jolanta Louchin / Członek Rady Programowej Fundacji

Urodzona w Warszawie, historyk – archiwista, w 1985 ukończyła studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, W latach 1986- 2001 zatrudniona w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, w tym czasie odbyła  trzymiesięczny Stage Technique International des Archives w Paryżu, a w latach 1996-2001 studia doktoranckie w Instytucie Historii PAN w   Warszawie.

W latach 2001-2003 zastępca dyrektora Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w roku 2002 brała udział w stażu  Théories et Pratiques archivistiques w Paryżu. Od 2003 p.o. dyrektora, a w latach 2004-2007 dyrektor Archiwum Akt Nowych. Od  czerwca 2007 do października 2013 dyrektor Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku. Po włączeniu APDOP do Archiwum Państwowego w Warszawie do chwili obecnej zastępca dyrektora ds. dokumentacji osobowej i płacowej. W latach 2011-12 koordynowała projekt w ramach którego badano polską emigrację polityczną,  która po wprowadzeniu  stanu wojennego osiedliła się w Norwegii. Wraz z Opplandsarkivet avdeling Maihaugen w Lillehammer i Fundacją KOS  zebrano wywiady z polskimi emigrantami mieszkającymi w Norwegii. Projekt finansowany przez Fundusz Wymiany Kulturalnej  w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego zakończył się opublikacją książki „Polska emigracja polityczna stanu wojennego 1981 do Norwegii”, wydanej w dwóch językach polskim i norweskim. W Lillehammer odbyła się również dwudniowa konferencja naukowa pt. „Polska i Norwegia - historia solidarności”. Całość projektu zakończyła  konferencja w Milanówku.

Wiceprzewodnicząca Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w latach 2010-2013. Członek założyciel Międzynarodowego Towarzystwa Miłośników Muzyki Polskiej im I. J. Paderewskiego, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz członek Rady Programowej Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Bożena Józefów-Czerwińska / Członek Rady Programowej Fundacji

Doktor nauk humanistycznych, antropolog społeczno-kulturowy, archeolog. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, (w ramach studiów PhD roczny grant na Uniwersytecie Gandawskim w Belgii). Adiunkt, Kierownik Zakładu Antropologii w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora; wykładowczyni w Warszawskiej Szkole Filmowej im. B. Lindy i M. Ślesickiego.

Badaczka terenowa dokumentująca dziedzictwo kulturowe mieszkańców pogranicza polsko-białoruskiego. Podjęła się próby rekonstrukcji dawnego kanonu kulturowego i wierzeń nadbużańskiej społeczności, co zaprezentowała w licznych artykułach naukowych oraz w monografii pt. Zabobonem nazwano…  Aktualnie bada m.in. miejsca pamięci (w nurcie antropologii krajobrazu); znaczenie strażników pamięci i świadków historii; wpływ alternatywnych wersji historii na jakość budowanych relacji społecznych.

Działa w Towarzystwie Naukowym Educare; współpracuje z muzeami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi prowadząc i rozwijając m.in. działalność dydaktyczną oraz badawczą. Prowadzi warsztaty, lekcje akademickie dla dzieci i młodzieży oraz dla seniorów (współpracując z licznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku); popularyzuje wiedzę w środkach masowego przekazu; organizuje seminaria i międzynarodowe konferencje; koordynuje projekty związane z pracami naukowo-badawczymi oraz popularyzatorskimi.

 

Jacek Jarkowski / Członek Rady Programowej Fundacji

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, były dziennikarz PAP, w latach 80-tych kierownik Biura Informacyjnego NSZZ Solidarność Region Mazowsze.
Założyciel i wydawca biuletynu informacyjnego Poland Business Report w Nowym Jorku w latach 90. Stephen Halloway (Bank Światowy, UNIDO, International Law Institute) określił ten biuletyn (zamawiany m.in. przez Departament Stanu USA, Bibliotekę Kongresu USA, Polsko-Amerykański Fundusz Inwestycyjny) jako najlepszą publikację na ten temat.

Uczestnik misji doradczych Międzynarodowego Funduszu Walutowego/Banku Światowego w krajach Azji Środkowej. 
Współpracownik Departamentu Stanu USA. 
Ekspert NCSC (National Center for State Courts w USA).
Tłumacz na język angielski i rosyjski (tłumaczył na żywo m.in. wywiad Lecha Wałęsy prowadzony przez Barbarę Walters w programie 20/20 koncernu TV ABC).

Miłośnik muzyki i teatru.