ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Mamy wielką przyjemność ogłosić, że konkursowe jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

NAGRODY:
  1. Monika Rejtner za scenariusz „Ania z MS Piłsudski”
  2. Zofia Charyło za scenariusz „Niezwykła podróż”
  3. Sabina Piłat za scenariusz „Rejs MS Piłsudski”
WYRÓŻNIENIA:
  1.  Anna Janina Kloza za scenariusz "Lata dwudzieste, lata trzydzieste/kiedyś do wzruszeń będą pretekstem"
  2.  Marcin Gostkowski za scenariusz „”MS Piłsudski jak przykład osiągnięć II Rzeczpospolitej na polu techniki i sztuki”

Serdecznie gratulujemy!

---

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do udziału w konkursie na najciekawszy scenariusz zajęć lekcyjnych oparty na platformie o transatlantyku MS "Piłsudski". Platforma znajduje się pod adresem www.mspilsudski.pl

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! 

Poniżej publikujemy regulamin konkursu. Ewentualne pytania prosimy kierować do opiekunki konkursu Moniki Marciniak pod adres edukacja@konceptkultura.pl

Życzymy powodzenia!

Zespół Fundacji Koncept Kultura

 

REGULAMIN KONKURSU

na scenariusz lekcji/zajęć z wykorzystaniem zasobów platformy www.mspilsudski.pl.

ORGANIZATORZY

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Koncept Kultura z siedzibą w Milanówku, ul. Inżynierskiej 13/15 m.14.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, rodzaj nagród i sposób ich przyznawania.

CELE KONKURSU

1. Popularyzowanie wiedzy o historii rozwoju II Rzeczpospolitej na przykładzie transatlantyku MS Piłsudski.

2. Zapoznanie pedagogów z zasobami platformy www.mspilsudski.pl.

3. Dzielenie się pomysłami na interdyscyplinarne prezentowanie treści historycznych.

TEMAT

Zadaniem konkursowym jest napisanie scenariuszy lekcji lub zajęć bibliotecznych zainspirowanych materiałami zamieszczonymi na stronie www.mspilsudski.pl.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich typów szkół oraz  pracowników bibliotek. Udział w nim jest bezpłatny.

Uczestnik dokonuje zgłoszenia, przesyłając scenariusz na adres email: edukacja@konceptkultura.pl.

Przedmiotem konkursu jest scenariusz lekcji z wykorzystaniem zasobów platformy www.mspilsudski.pl, możliwy do przeprowadzenia podczas jednostki lekcyjnej (45 minut).

Jeden uczestnik może przesłać 1 pracę.

PRACE KONKURSOWE

1. Prace konkursowe muszą być przygotowane samodzielnie.

2. Scenariusz musi być opatrzony danymi kontaktowymi autora (imię i nazwisko, adres email, adres korespondencyjny domowy, lub miejsca pracy – na który ma zostać przesłana nagroda).

3. Wymagania techniczne: objętość – do 3 stron A4 (5400 znaków), prace wyłącznie w wersji elektronicznej (dokument WORD lub pdf).

4. Scenariusz powinien zawierać:

- informacje o wieku i liczbie uczestników

- wykaz materiałów dydaktycznych do zajęć

- opis sposobu wykorzystania zasobów z platformy www.mspilsudski.pl.

TERMINARZ KONKURSU

ogłoszenie konkursu: 11 grudnia 2018

nadsyłanie prac: do 24 grudnia 2018

ogłoszenie wyników: do 31 grudnia 2018.                         

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

W konkursie zostaną przyznane cztery nagrody rzeczowe w postaci czytnika książek (KINDLE).

JURY (wybrane przez organizatorów konkursu) wybierze najlepsze scenariusze według następujących kryteriów:

– zastosowanie innowacyjnych metod, oryginalność,

- wykorzystanie środków zasobów platformy,

– dostosowanie scenariuszy do grupy wiekowej.

Ocena będzie wynikiem analizy i subiektywnego odczucia Jury.

Ocena jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji.

Nagrody zostaną przesłane do laureatów za pośrednictwem kuriera na wskazany w zgłoszeniu adres.

OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem Fundacji Koncept Kultura praw autorskich do utworu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby spokrewnione z członkami Komisji Konkursowej.

Każdy uczestnik konkursu może  zwrócić się do organizatora konkursu o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu pisząc na adres email: edukacja@konceptkultura.pl

Dokumentacja związana z przeprowadzonym Konkursem będzie przechowywana przez okres roku od daty wyłonienia laureatów Konkursu, poza dokumentacją, która zgodnie z przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres.

Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Fundację Koncept Kultura danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).